НАЧАЛО...
 

bulgarian ehglish
 
 

На 23.12.2016 г. фирма „Елма 13“ ООД успешно приключи изпълнението на своя проект „Висококачествени столове“ по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0361-C01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Информация за резултатите от проекта
Тръжна документация за провеждане на процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ с предмет:
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване по 7 обособени позиции:
Обособена позиция 1 - Хидравлична преса с деформиращ се долен плот - 1бр.;
Обособена позиция 2, включваща:
- Четиристранно рендосваща машина с 4 шпиндела - 1бр.;
- Двустранна автоматична копирфреза с 4 работни агрегата - 1бр.;
- Обработващ център с ЦПУ - 1бр.;
- Автоматична машина за овален чеп с ЦПУ - 1бр.;
Обособена позиция 3, включваща:
- Широколентова шлайфмашина с 2 ленти - 1бр.;
- Двустранна шлайфмашина с 2 напречни ленти - 1бр.;
- Двустранна лентова шлайфмашина - 1бр.;
- Орбитална шлайфмашина с подаватели - 1бр.;
- Шлайфмашина за криволинейни детайли с подавател - 1бр.;
Обособена позиция 4, включваща:
- Робот за повърхностна обработка - 1бр.;
- Електростатична система за нанасяне на полиуретанови лакове - 2 бр.;
Обособена позиция 5, включваща:
- Шприцкабина с водна завеса за лакиране на детайли с дебит поне 7000 м3 - 1бр.;
- Шприцкабина с водна завеса за лакиране на детайли с дебит поне 11000 м3 - 1бр.;
Обособена позиция 6 - Аспирационна система - 1бр.;
Обособена позиция 7, включваща:
- Компресор с дебит поне 3 м3 - 1бр.;
- Компресор с дебит поне 1,5 м3 - 1бр.

Документация
На 23 декември 2015 г. „Елма 13“ ООД сключи с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) за изпълнението на проект „Висококачествени столове “.
Общата цел на проекта е предприятието „Елма 13” ООД да повиши конкурентоспособността си, да разшири бизнеса си, да развие потенциала си за конкурентно и ефективно производство чрез повишаване на производителността и качеството и да заеме нови пазарни ниши, включително на пазара на Европейския Съюз. Нейното осъществяване ще бъде обезпечено чрез изпълнението на всички предвидени в ДБФП дейности и постигането на следните специфични цели:
- Модернизиране на оборудването, въвеждане на високотехнологични машини и роботи с компютърно управление с цел по-ефективно и конкурентно производство на качествена продукция;
- Подобряване на производствените процеси и повишаване на производствения капацитет с внедряването на ново оборудване;
- Добавяне на нови характеристики към съществуващите продукти, подобряване на качеството и реализиране на продукти с по-висока добавена стойност;
-Намаляване на ръчните дейности, повишаване на производителността и подобряване условията на труд;
-Повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност на производствения процес чрез въвеждане в експлоатация на машини и съоръжения от най-ново поколение.
След провеждане на процедура за избор на изпълнители съгласно изискванията на Постановление на МС № 118/20.05.2014 г., „Елма 13” ООД ще закупи ново високопроизводително оборудване и ще обособи нов стопански обект в собствена сграда, находящ се в гр.Троян. След пускането в експлоатация на новите мощности компанията ще постигне следните резултати: цялостно повишаване на производствения капацитет на предприятието, намаляване на ръчния труд, брака и технологичното време за изработка на единица изделие, подобряване на качеството на продуктите, увеличаване на производителността, общо понижаване на енергоемкостта и повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност на производствения процес. От съществено значение за предприятието е възможността чрез новото високопроизводително оборудване да оползотвори наличния пазарен потенциал и да реализира повече експортно-ориентирани продукти с по-висока добавена стойност.
При изпълнението на всички дейности по проекта предприятието ще съблюдава принципите за добро финансово управление - икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства, ще прилага принципите на хоризонталните политики на ЕС за равнопоставеност, недопускане на дискриминация и устойчиво развитие, както и ще спазва изискванията и приложимите правила за информиране на обществеността за получената финансова подкрепа и публичност на изпълнявания проект.
Проект „Висококачествени столове“ на „Елма 13“ ООД е с краен срок на изпълнение до 23.12.2016 г. и се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране.


  Фирма "ЕЛМА 13 - ООД" е основана през 1991 година. Специализирана е в производството на столове и маси от масивна дървесина. Използва предимно дървесина от бук, смърч и бял бор.

  Във фабриката работят 50 квалифицирани работници, които произвеждат висококачествена продукция за страната и чужбина.

  Износът на маси и столове е 70% от производството на предприятието.   Продуктите на фирмата са добре приети в страни като Гърция, Македония, Израел, Италия и Кипър.

  Използваните материали за повърхностна обработка - байцове, лакове, лепила и др. са на водещи фирми в химическата промишленост, удостоверени със сертификат за качество на ЕС. Същите са екологично чисти.

 
 
webdesign: NewArtAgency